Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Menu PRAWO LOKALNE Uchwały po 2003 Rady Powiatu Złotowskiego 2008
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała nr XXII/98/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 września 2008 - 2008, menu 160, artykuł 400 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2008

Uchwała nr XXII/98/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 września 2008


w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych.

Na podstawie art. 10 ust. 1,2 i 3 oraz art. 6a. ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami / Rada Powiatu Złotowskiego postanawia co następuje:


§ 1. 1.Pozbawia się kategorii dróg powiatowych:
 
- drogę powiatową Nr 1068P
- drogę powiatową Nr 1069P na odcinku od końca mostku w miejscowości Plecemin do końca drogi  - pikietaż 1+733 do 9+272 o długości 7.539 m.
 
2. Wyłącza się z użytkowania odcinki tych dróg przebiegające przez tereny leśne tj.:
 
-  droga Nr 1068P odcinek od końca mostu na rzece Gwda do drogi powiatowej Nr 1069P – pikietaż od 0+444 do 2+653 - o długości 2.209 m,
 
-  droga Nr 1069P odcinek od końca mostku w miejscowości Plecemin do granicy lasu – pikietaż od 1+733 do 8+312 - o długości 6.579 m.   
 
3.      Przebieg dróg przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
 
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia    2009 roku.

 
 
Uzasadnienie
do Uchwały nr XXII/98/2008
 Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych.
 
 
 Niniejsza uchwała podejmowana jest na podstawie przepisów:
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, który stanowi,    że organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii, którym zgodnie z art. 6a tejże ustawy jest rada powiatu;
- art. 10 ust. 2 w/w ustawy, który określa iż pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się  w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii;
- art. 6a. ust. 2 w/w ustawy reguluje, że zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów /burmistrzów, prezydentów miast/ gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów,
- art. 10 ust. 3 mówi, że pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.
          Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych drogi nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych w tym również drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych są drogami wewnętrznymi.
 
 Nadleśnictwo Złotów pismem z dnia 31 marca br. zwróciło się do Zarządu Powiatu Złotowskiego o przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w zarząd Nadleśnictwa Złotów odcinków dróg powiatowych Nr 1068P i Nr 1069P położonych na terenach leśnych,  w zamian za wykonanie remontu kapitalnego i bieżące ich utrzymanie oraz udostępnienie dla społeczeństwa. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie pismem z dnia 9 kwietnia br. pozytywnie zaopiniował wniosek Nadleśnictwa Złotów z uwagi na leśny charakter tych dróg oraz małe znaczenie ich dla celów publicznych.
Zgodnie z niniejszą uchwałą odcinki dróg przebiegające przez tereny leśne zostają wyłączone z użytkowania i stają się drogami wewnętrznymi i będą przekazane na rzecz Skarbu Państwa w zarząd Nadleśnictwa Złotów. 
Na wniosek Zarządu Powiatu Złotowskiego Wójt Gminy Tarnówka pismem Nr Rol.5542/1/08 z dnia 20 maja br. wyraził zgodę na przejęcie odcinków w/wym. dróg leżących poza terenem leśnym tj.:
- droga Nr 1068P - odcinek od drogi krajowej Nr 11 do końca mostu na rzece Gwda             – pikietaż od 0+000 do 0+444 o długości 444 m,
-  droga Nr 1069P - odcinek od granicy lasu do drogi powiatowej Nr 1045P – pikietaż od 8+312 do 9+272 o długości 960 m,
które zostaną zaliczone do dróg gminnych.
Zarząd Powiatu Złotowskiego zgodnie z w/cyt. przepisami prawa dokonał stosownego uzgodnienia z Zarządem Województwa Wielkopolskiego – Uchwała  Nr 1639/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych odcinków dróg na terenie Powiatu Złotowskiego jak również otrzymał pozytywne opinie  w tej sprawie  Zarządów Powiatów sąsiednich. 
    Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

TREŚĆ UCHWAŁY

Metryka

data wytworzenia
2008-09-24
data udostępnienia
2008-09-24
sporządzone przez
Rada Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
ilość odwiedzin
734
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.