Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Menu PRAWO LOKALNE Uchwały po 2003 Rady Powiatu Złotowskiego 2008
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała nr XXII/104/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 września 2008 - 2008, menu 160, artykuł 394 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2008

Uchwała nr XXII/104/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 września 2008


w sprawie utworzenia oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (teks jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 19 pkt 11, art. 53, art. 90 ust. 3, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej zapewniającą okresowo schronienie pełnoletnim osobom usamodzielnianym z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych, o których mowa w art. 88 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz przygotowującą osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia.
 
 
§ 2 Mieszkanie chronione funkcjonuje w ramach struktur jednostki budżetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie.
 
 
§ 3. Mieszkanie chronione jest finansowane z budżetu Powiatu Złotowskiego.
 
 
§ 4. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania mieszkań chronionych określi Zarząd Powiatu Złotowskiego
 
 
§ 5. 1. Świadczenie w formie pobytu w mieszkaniu chronionym przyznaje Starosta Złotowski.
       2.Warunki pobytu w mieszkaniu chronionym określa umowa zawarta pomiędzy osobą ubiegającą się o skierowanie do mieszkania chronionego a Starostą Złotowskim.
 
 
§ 6. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny.
       2. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa załącznik nr 1 do uchwały
 
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.
 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XXII/104/2008
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO
z dnia 24 września 2008 roku
 
w sprawie utworzenia
oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w  mieszkaniach chronionych
 
 
Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami do  jej kompetencji.
Zgodnie z art. 19 pkt 11 do zadań własnych powiatu należy prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, zaś art. 53 precyzuje że  beneficjentów, czyli w powyższym przypadku osoby usamodzielnione opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 
 
 
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII/104/2088 
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 24 września 2008
 w sprawie organizacji oraz
 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
 za pobyt w mieszkaniu chronionym
 
 
ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W MIESZKANIU CHRONIONYM
 
 
 
§ 1. Nie ponoszą opłat  za pobyt w mieszkaniu chronionym osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
 
 
§ 2. Wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się w wysokości 10% kosztów utrzymania mieszkania chronionego dla każdego wychowanka.
 
 
§ 3. Na wniosek lub z urzędu Starosta Złotowski lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie może całkowicie lub częściowo zwolnić z opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym, w przypadku:
 
1. kontynuowania nauki w szkole, w której nauka jest odpłatna,
 
2. niepełnosprawności,
 
3. długotrwałej choroby osoby ubiegającej się o zwolnienie,
 
4. zdarzenia losowego,
 
5. innych uzasadnionych okoliczności
 
 
§ 4. Środki finansowe uzyskiwane z opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym stanowią dochód powiatu.


TREŚĆ UCHWAŁY

Metryka

data wytworzenia
2008-09-24
data udostępnienia
2008-09-25
sporządzone przez
Rada Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
ilość odwiedzin
775
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.