Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Menu PRAWO LOKALNE Uchwały po 2003 Rady Powiatu Złotowskiego 2006
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała nr XLIV/217/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 września 2006 roku - 2006, menu 158, artykuł 296 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2006

Uchwała nr XLIV/217/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 września 2006 roku

Uchwała nr XLIV/217/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 września 2006 roku

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Złotowie

Na podstawie przepisu art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. – Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu postanawia, co następuje:


§ 1      Nadaje się Statut Powiatowemu Urzędowi Pracy w Złotowie w brzmieniu, jak załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2      Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi jednostki budżetowej o której mowa w § 1 niniejszej uchwały oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu Złotowskiego.

 

§ 3      Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia            w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskieg 

 

                           Załącznik do uchwały nr XLIV/217/2006

                                                                                               Rady Powiatu Złotowskiego

                                                                                               z dnia 27 września 2006 roku.

 

 

S T A T U T

 

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

 

W ZŁOTOWIE

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1. 1. .Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej Powiatu Złotowskiego.

 1. 2.      Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie jest samorządową jednostką budżetową, nie posiadającą osobowości prawnej.
 2. 3.      Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie mieści się w Złotowie.
 3. 4.      Terenem działania Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie jest obszar Powiatu Złotowskiego obejmujący następujące gminy:

1/  miasto Złotów,

2/  miasto i gminę Okonek,

3/  gminę i miasto Jastrowie,

4/  gminę i miasto Krajenka,

5/  gminę Lipka,

6/  gminę Tarnówka

7/  gminę Zakrzewo,

8/  gminę Złotów.

 1. 5.      W/w zakres właściwości terytorialnej został ustalony w oparciu o Statut Powiatu Złotowskiego.
 2. 6.      Zwierzchnictwo nad Powiatowym Urzędem Pracy w Złotowie sprawuje Starosta Złotowski.

 

§ 2. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

1/ ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr  99, poz. 1001 ze zm.),

2/ ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.),

3/  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592 ze zm.),

 4/ ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.   Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

5/  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,   poz. 2104 z późn. zm.)

6/  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

7/  niniejszego statutu.

 

 

Rozdział II

Zadania Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie

 

§ 3. 1. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie wykonuje zadania samorządu powiatu   w zakresie polityki rynku pracy, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – do których należy:

1/      opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;

2/      pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań  z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3/      udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy,     a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy  i  poradnictwo zawodowe;

4/      rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

5/      inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy;

6/      inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku     pracy;

7/      inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy;

8/      inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych;

9/      opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;

10/  inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub     złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup     pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

11/  współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji     zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

12/  współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy,     upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na     podstawie odrębnych przepisów;

13/  przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu     bezrobocia;

14/  wydawanie decyzji o:

a/      uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,

b/      przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów

c/      obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,

d/      odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz należności z tytułu zwrotu refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, a także przyznanych bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

15/   realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia     społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób - w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia;

16/   realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz między państwami, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami  pracodawców;

17/   badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku  z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;

18/   organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu     pracy;

19/   opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania dla bezrobotnych.

 

 1. 2.      W celu realizacji zadań Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie współpracuje     z Powiatową Radą Zatrudnienia, z organami samorządu terytorialnego, z organami rządowej administracji ogólnej, Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, z innymi urzędami pracy, z organizacjami pracodawców, z poszczególnymi pracodawcami, ze związkami zawodowymi, z zarządami funduszy celowych oraz z innymi organizacjami działającymi w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

 

§ 4. 1. W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy – jeżeli ustawa nie stanowi inaczej –

1/  organem właściwym jest Starosta Złotowski,

2/  organem wyższego stopnia jest Wojewoda Wielkopolski.

 1. 2.      Organem opiniodawczo – doradczym Starosty Złotowskiego w sprawach polityki rynku pracy jest – Powiatowa Rada Zatrudnienia w Złotowie.

 

Rozdział III

Gospodarka finansowa Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie

 

 

§ 5. 1. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie jest samorządową jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki z budżetu a dochody odprowadza do budżetu powiatu.

 1. 2.      Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie jest plan finansowo – księgowy, stanowiący integralną część składową planu przychodów i wydatków Powiatu Złotowskiego.
 2. 3.      Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami obowiązującymi dla jednostek budżetowych.
 3. 4.      Jednostka administruje państwowym funduszem celowym – FUNDUSZEM PRACY. Środki tego funduszu gromadzone są na oddzielnym rachunku bankowym. Przeznacza się je na sfinansowanie wyodrębnionych zadań, określonych w rozdziale II. Podstawą gospodarki finansowej funduszu jest roczny plan finansowy.
 4. 5.      Dochody własne uzyskane zgodnie z art. 22 ust. 1-3 ustawy o finansach publicznych gromadzi się na odrębnym rachunku bankowym na podstawie decyzji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o utworzeniu rachunku bankowego.
 5. 6.      Odpowiedzialność za gospodarkę finansową ponosi Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie i w zakresie mu powierzonym Główny Księgowy.
 6. 7.      Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie zarządza w imieniu Zarządu Powiatu powierzonym mu majątkiem.
 7. 8.      Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych      w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

§ 6.  1. Nadanie niniejszego Statutu następuje zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – w drodze stosownej uchwały Rady Powiatu Złotowskiego.

 1. 2.      Zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie dokonywane są również  w drodze uchwały Rady Powiatu Złotowskiego.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

DO UCHWAŁY NR XLVI/ 217/2006

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO

z dnia 27 września 2006 roku

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi  Pracy

w Złotowie

 

 

 

            Zgodnie z art. 33 b, pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. – Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie będący jednostką organizacyjną powiatu współtworzy administrację zespoloną powiatu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 ze zm.), która weszła w życie  z dniem 1 stycznia 2006 roku Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W świetle powyższego, mając na uwadze art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 249, poz. 2104), który stanowi, że jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, w tym działalności podstawowej, podjęcie Uchwały przez Radę Powiatu Złotowskiego w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie jest uzasadnione.

Metryka

data wytworzenia
2006-09-27
data udostępnienia
2006-09-27
sporządzone przez
Rada Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
ilość odwiedzin
780
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.