Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Menu PRAWO LOKALNE Uchwały po 2003 Rady Powiatu Złotowskiego 2006
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała nr XLIV/218/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 września 2006 roku - 2006, menu 158, artykuł 295 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2006

Uchwała nr XLIV/218/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 września 2006 roku

Uchwała nr XLIV/218/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 września 2006 roku

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie

Na podstawie przepisu art.40 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zm./ oraz art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) Rada Powiatu postanawia, co następuje:


§ 1. Nadaje się Statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie     w brzmieniu, jak załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie  oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu Złotowskiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

    Załącznik do uchwały nr XLIV/218/2006

 Rady Powiatu Złotowskiego

              z dnia 27 września 2006 roku

 

 

                      S T A T U T

 

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

 

W ZŁOTOWIE

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 

 

§ 1.1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, zwane dalej Centrum działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1592 ze zm.);
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (  Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.);
 4. niniejszego Statutu.

 

§ 2.1.  Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Złotowskiego.

2. Siedzibą Centrum jest miasto Złotów, ul. Szpitalna 28

3. Centrum obejmuje swoim działaniem obszar Powiatu Złotowskiego.

4. Centrum finansowane jest na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

 

Rozdział II

 

Zadania Centrum

 

§ 3. 1. Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej.

2. Do zadań Centrum w szczególności należy:

 • opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
 •  organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym,
 • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców,
 • pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych również na terenie innego powiatu,
 • przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się,
 • pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy,
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
 • prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu wiecej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wspacia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
 • szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
 • doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów społecznych,
 • realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach, w tym z: ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U Nr 123, poz. 776 ze zm.), ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1997 r, Nr 111, poz. 535 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  Nr 96, poz. 873 ze zm.).

 

§ 4. 1. W celu realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Centrum może zlecić innym podmiotom realizację określonych zadań w trybie i na zasadach określonych przez Radę Powiatu.

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja jednostki

 

§ 5. 1. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.

2. Dyrektor Centrum wydaje z upoważnienia Starosty decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

3. Na wniosek Dyrektora Starosta może upoważnić innych pracowników Centrum do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w pkt. 2.

4. Starosta może upoważnić Dyrektora Centrum do zawierania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka.

5. Dyrektor Centrum pełni funkcje pracodawcy dla pracowników zatrudnionych w Centrum.

6. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w Centrum regulują odrębne przepisy.

§ 6. 1. Dyrektor Centrum składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

2. Rada Powiatu na podstawie wykazu potrzeb opracowuje i określa sposób wykonania lokalnych programów pomocy społecznej.

 

§ 7. Organizację i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

 

§ 8. 1. Centrum jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki z budżetu, a pobrane dochody odprowadza odpowiednio do budżetu powiatu.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany dalej planem finansowym jednostki budżetowej uchwalony przez Radę Powiatu Złotowskiego.

3. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu dochodów i wydatków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości.

4. Centrum zarządza w imieniu Zarządu Powiatu Złotowskiego powierzonym mu majątkiem.

5. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową ponosi Dyrektor, a w zakresie mu powierzonym Główny Księgowy.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 9. Zmiany treści Statutu wymagają uchwały organu stanowiącego Powiatu Złotowskiego. 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

DO UCHWAŁY NR XLIV/218/2006

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO

z dnia 27 września 2006 roku

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie

 

            Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2006 roku jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę, przedmiot działalności w tym działalności  podstawowej.

Zgodnie z art. 238 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy jednostkom budżetowym nie posiadającym statutów organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego nadają statuty w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie zostało utworzone  na podstawie Uchwały Nr IV/4/99 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 6 stycznia 1999 r w sprawie utworzenia PCPR w Złotowie i działa jako jednostka budżetowa.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Metryka

data wytworzenia
2006-09-27
data udostępnienia
2006-09-27
sporządzone przez
Rada Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
ilość odwiedzin
749
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.