Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Menu PRAWO LOKALNE Uchwały po 2003 Rady Powiatu Złotowskiego 2004
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała nr XVIII/82/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2004 r. - 2004, menu 156, artykuł 197 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2004

Uchwała nr XVIII/82/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2004 r.


w sprawie ustalenia stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego.


Uchwała nr XVIII/82/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2004 r.


Na podstawie art.12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź.zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje :


§ 1
 
Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową,  przebudową,  remontem,  utrzymaniem   i ochroną dróg,  dotyczące :
 
1.     prowadzenia robót w pasie drogowym;
2.     umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej  niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub  potrzebami ruchu drogowego;
3.     umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych  z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
 
 
§ 2
1.       Za zajęcie 1 m2  powierzchni jezdni pasa drogowego drogi powiatowej  w celu,  o którym mowa w § 1 pkt 1,  ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia :
1)     przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości włącznie                    -    1,00 zł.
2)     przy zajęciu jezdni pow. 20 % do 50 % włącznie                    -    2,00 zł.
3)     przy zajęciu jezdni pow. 50 % do całkowitego zajęcia jezdni  -   3,00 zł.
2.       Za prowadzenie robót na poboczach,  chodnikach, placach,
      zatokach postojowych i autobusowych,  ścieżkach rowerowych
       i ciągach pieszych  - za zajęcie 1 m2                                          -    1,00 zł.
3.       Za prowadzenie robót w pozostałych elementach pasa drogowego
za zajęcie 1 m2                                                                                                                            -    0,50 zł.
4.       Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
 
§ 3
1.          Za zajęcie pasa drogowego,  o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2  powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego  przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia :
1)     poza obszarem zabudowanym     -    4,00 zł.
2)     w terenie zabudowanym              -    8,00 zł.
2.          Za umieszczenie urządzeń na drogowym obiekcie inżynierskim ustala               się roczną stawkę opłat za 1 m2  powierzchni pasa drogowego   drogi powiatowej przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia    w wysokości    -      70 zł.
3.          Za obszar zabudowany przyjmuje się obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi.
4.          Roczne stawki opłat określone w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.  Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obniżana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzeń w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
 
§ 4
1.Za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej,  o którym mowa w § 1 pkt 3,  ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2  powierzchni :
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
a)  poza obszarem zabudowanym   -    0,50 zł.
b)  w obszarze zabudowanym       -   1,00 zł.
2)  za 1 m2 powierzchni reklamy                        -   2,00 zł.
2.  Ustala się pobieranie opłat,  o których  mowa w pkt. 1 i 2 w okresach rocznych.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały nr XVIII/82/2004

z dnia 31 marca 2004 roku
 
Przy ustalaniu stawek opłat za zajęcie pasa drogowego kierowano się przede wszystkim względami bezpieczeństwa ruchu drogowego w trakcie wykonywania robót, dlatego stawki opłat zostały zróżnicowane w zależności od tego, jaki wpływ na ruch drogowy i jego bezpieczeństwo ma zajęcie poszczególnych elementów drogi.
W myśl art. 40 ust. 9 ustawy o drogach publicznych wprowadzono zróżnicowaną stawkę opłat za zajęcie jezdni w zależności od procentowej wielkości zajęcia jej szerokości.
Ustalono trzy rodzaje stawek za 1 m2 zajęcia za 1 dzień:

przy zajęciu jezdni do 20% szerokości  - 1,00 zł,
przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości – 2,00 zł,
przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego jej zamknięcia – 3,00 zł. Takie zróżnicowanie stawek wynika z uwzględnienia utrudnień w ruchu drogowym, które wzrasta proporcjonalnie do zajęcia szerokości jezdni i wiąże się z koniecznością wyznaczania objazdów oraz zmianą organizacji ruchu drogowego.
Za zajęcie 1 m2 chodników, poboczy, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych ustalono stawkę w wysokości 1,00 zł. za każdy dzień zajęcia. Wykonywanie robót w tych elementach pasa drogowego nie ma dużego wpływu na bezpieczeństwo ruchu kołowego, natomiast ma bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo pieszych poruszających się w pasie drogowym.
Za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego (zieleńce, skarpy itp.) ustalono odpowiednio stawkę w wysokości 0,50 zł.
Przy ustalaniu wysokości stawek rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego wzięto pod uwagę lokalizację urządzenia w terenie (obszar zabudowany i niezabudowany).
Na terenie zabudowanym przyjęto stawkę 8,00 zł, poza terenem zabudowanym – 4,00 zł.
Motywacją do przyjęcia takiej różnicy stawek jest fakt, że na terenie zabudowanym przeważnie występuje większe zagęszczenie różnego rodzaju mediów, przez co pas drogowy naruszany jest częściej przez konieczność usuwania ewentualnych awarii tych urządzeń.
Ustalenie stawki w wysokości 70,00 zł. za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na obiektach inżynierskich (mosty, przepusty) spowodowane jest m.in. występowaniem dużych utrudnień podczas prac remontowych i konserwacyjnych prowadzonych na tych obiektach.  
Wysokość stawek opłat za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych uzależniono również od tego, czy obiekty te zlokalizowane są na terenie zabudowanym, czy niezabudowanym. Zróżnicowanie stawek wynika z faktu, że na terenie zabudowanym występuję większe natężenia ruchu drogowego, a tym samym większe utrudnienia i zagrożenia podczas zatrzymywania się przy tych obiektach (głównie chodzi tu o usytuowanie obiektów nie związanych z potrzebami zarządzania drogami, a obiektami usługowymi, świadczącymi m.in. usługi dla podróżnych, np. bary, sklepy itp.).
W obszarze zabudowanym ustalono stawkę w wysokości 1,00 zł., poza obszarem zabudowanym 0,50 zł. za 1 m2 za 1 dzień.
Przy ustalaniu stawki opłaty za umieszczenie w pasie drogowym reklamy zastosowano tylko jedną stawkę w wysokości 2,00 zł. za 1m2 powierzchni, na której umieszczona jest treść reklamy. Wynika to z faktu, że zgodnie z ustawą o drogach zabrania się umieszczania reklam w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym.
Przedmiotowy projekt nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa. Zgodnie z art. 40a ustawy o drogach publicznych, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego stanowią przychody środka specjalnego odpowiednich zarządów dróg i przeznaczane są na budowę przebudowę remonty, utrzymanie i ochroną dróg będących w administracji danego zarządu drogi.

Metryka

data wytworzenia
2004-03-31
data udostępnienia
2004-03-31
sporządzone przez
Rada Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
ilość odwiedzin
876
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.